Colophon

Sonate a treUrednik / Editor (1983):
Danilo Pokorn

Urednica spletne izdaje / Editor of the Online Edition:
Metoda Kokole

Avtor dodatnih besedil / Author of Added Texts:
Maciej Jochymczyk

Prevod dodatnih besedil v slovenščino / Translation of Added Texts into Slovenian:
Metoda Kokole

Lektura dodanih angleških besedil / English Proofreading of Added Texts:
Michael Talbot

Lektura dodanih slovenskih besedil / Slovenian Proofreading of Added Texts:
Uredniški odbor / Editorial Board


Pretvorba in dopolnila so nastala v okviru raziskovalnega programa ARRS P6-0004 (Raziskave slovenske glasbene preteklosti).

The digitalisation and additional texts were done within the research programme financed by ARRS P6-0004 (Research in the History of Music in Slovenia).e-MAMS

Monumenta artis musicae Sloveniae

Spletna izdaja / Online Edition

Glavna in odgovorna urednica / General Editor:
Metoda Kokole

Uredniški odbor / Editorial Board:
Klemen Grabnar, Metoda Kokole, Domen Marinčič

Mednarodni uredniški svet / International Advisory Board:
Tomaž Faganel, Aleš Nagode, Michael Talbot, Ennio Stipčević

Tehnična urednica / Technical Editor:
Lucija Bizant

Izdajatelj / Issued by:
ZRC SAZU, Muzikološki inštitut, SAZU

Založnik / Publisher:
Založba ZRC

Ključne besede: starejša glasba, znanstvenokritične notne izdaje, nacionalna glasbena dediščina, Slovenski skladatelji, na Slovenskem delujoči avtorji

Keywords: early music, critical music editions, national musical heritage, Slovenian composers, authors active in Slovenian territory

Seznam / Table

ISSN – 2712-3790


Monumenta artis musicae Sloveniae; 1

Prva izdaja e-knjige (pdf/html) v vseh pogledih reproducira prvi natis tiskane izdaje (1983), le da sta dodani poglavji Novi uvod (Maciej Jochymczyk) in Corrigenda (Maciej Jochymczyk).
The first online edition (pdf/html) is in all aspects a reproduction of the first printed edition (1983), with the exception of the added New Introduction (Maciej Jochymczyk) and Corrigenda (Maciej Jochymczyk).

Založnik / Issued by: Založba ZRC (Novi trg 2, SI–1000 Ljubljana)

Izdajatelj / Publisher: ZRC SAZU, Muzikološki inštitut, SAZU

Ljubljana

Creative Commons licenca
This work by Amandus Ivančič is licensed under a Creative Commons Attribution Non-commercial Non-derivative 4.0 International license

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnjica, Ljubljana


785.082.2


IVANČIČ, Amandus, 1727-1758
Sonate a tre [Glasbeni tisk] / Amandus Ivančič ; urednik, editor (1983) Danilo Pokorn ; urednica spletne izdaje, editor of the online edition Metoda Kokole ; avtor dodatnih besedil, author of added texts Maciej Jochymczyk. - Spletna izd. = Online ed. - Ljubljana : Založba ZRC, Muzikološki inštitut, 2020. - (Monumenta artis musicae Sloveniae ; 1)


ISMN 979-0-709004-48-5
COBISS.SI-ID=304524032

ISSN: 2712-3790

ISMN: 979-0-709004-38-6

https://doi.org/10.3986/9790709004386

http://hdl.handle.net/20.500.12325/9

COBISS.SI: 304524032