Prerokuanie od Antechriſta inu od njegouah Prerokou

Tude od Konzhanja teiga Suita od goreuſtajenja tah mertuach inu od te poſchlinje Sodve Boſchie. Kai ſan Urtel zhris te ſuolane inu kai ſan Urtel zhris te ferdamane bode priſcheu.

Alternativni naslov:
Prerokovanje od Antikrista
Ustvarjeno:
1823–1824
Nosilec:
Rokopis je bil nedavno temeljito restavriran. Zdaj je vezan v platnice iz mehkega svetlega usnja, vezava obnovljena, nekateri poškodovani listi dopolnjeni z jap. papirjem.
Opis:
Rokopis z zbirko besedil o prihodu in delovanju antikrista. Ohranjen je naslovni list, na začetku in na koncu več listov manjka. Prepis starejših besedil iz 1823 in 1824. Vsebina (naslovi zapisani v verzalkah): str. 3: prva pridiga, ohranjena je le zadnja stran njenega teksta; str. 4-7: Ta druga prediga od gore ustajenja tah mertuah; str. 7-14: Ta tretia prediga od te poshlinie sodue usih ukup u doline Josaphat; str. 14-17: Od tiga urtelna kir Christus ueka srekou bode; str. 17-19: Prerokuanie u tam Letu 1765; str. 20-258: Antikrista shuilenie al leben antekristou. Inu nja ziua magozhnoſt u nagouam dianje nja ziua ſchiulenja reſnizhna poſchribinga tak pridiozhah rezhi teiga ſuita h pruemu ſo ſtorianje inu ſchribane ſkus P. F. Dioniſiuſa od lienzburga Kapuzinarska ordna te riuneh proſinz predigar u tam letu 1682. Utam letu 1767 pak ſto ſuabei modruſti na ſuouenski jaſik ſprebernjane po tam uezham doue uſeto inu preuesane ſkus matiaſa Schegarja ſa uole njegouah dobrah periatellau. Jnoi preſchribane ſo gratale uleti 1823. - Besedilo je razporejeno v več kot 40 (morda 50) poglavij; proti koncu naslovi teh razdelkov niso dobro berljivi, ker je bil rkp. obrezan že pred restavracijo in so naslovi ter prve vrstice odrezani. Vsebuje 30 numeriranih celostranskih barvnih ilustracij, večina z napisi. Na ilustraciji No. 1 (str. 31) desno spodaj stoji ime Johan Rabel, vsekakor postavljeno kot podpis ilustratorja. Ker pa je oblika teh verzalk povsem enaka verzalkam v naslovih poglavij, je evidentno, da je bil Johan Rabel tudi prepisovalec besedila oz. avtor celotnega rokopisa. Ilustracija No. 13 (str. 141), žareč oblak z napisom: ANTIchriſt: 1824. Na ilustraciji No. 25 (str. 227) napis: Ugorah na ſtorah ſe bo boshia ſushua dershaua.
Provenienca:
Kärntner Landesarchiv / Koroški deželni arhiv
Prostorska lokacija:
Koroška,Celovec / Klagenfurt
Bibliografski citat:
Ogris, Alfred: Woher stammte der Kärntner „bukovnik“ Matthias Schegar/Matija Žegar?, Carinthia I, 1998, (188 ) (445-463 ) (Omemba, kratka obravnava vprašanja o avtorstvu.)
Identifikator:
KLA : GV-HS 13/43
Trajni identifikator:
http://hdl.handle.net/20.500.12325/1876
Vrsta entitete:
Intellectual entity
Datoteke
Vsi metapodatki